Poskytujeme služby zejména v oblasti ekonomického a podnikatelského poradenství v návaznosti na právní a daňový servis. Jde buďto o komplexní balík služeb pro podnikatele, případně od hoc řešení konkrétních případů.

Zaměřujeme se na pohledávky, ať již od navržení možných způsobů jejich zajištění, případného financování a následné kapitalizace. S tím souvisí možnost zastupování při uzavírání kontraktů a dojednávání podmínek uzavíraných smluv s důrazem na daňové a právní dopady.

Nabízíme zkušenosti s řešením pohledávek po lhůtě splatnosti, kde doporučujeme individuální přístup ke každému jednotlivému případu dlužníka. Využíváme výlučně zákonných postupů za pomoci veškerých právních instrumentů jak z oblasti obchodního či občanského práva tak i z oblasti trestně právní.

Spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, daňovými poradci, notáři a auditory, stejně tak jako s exekutorskými kancelářemi a vybraným rozhodčím soudem.

Zajišťujeme advokátní zastoupení při jednání u obecných soudů všech stupňů včetně odvolacích i zastoupení špičkovým daňovým poradcem a auditorem při všech kontaktech s příslušnými finančními úřady.

Pomáháme při úpadku s veškerými úkony v rámci insolvenčních řízení, a to jak z pozice úpadce tak i věřitele, včetně zastupování jako zástupce věřitelů, případně člena věřitelského výboru.

Zpracováváme veškeré obchodní smlouvy, podání k soudům jak v oblasti obchodní na základě občanského soudního řádu tak i návrhy insolvenční, a to včetně přihlášek pohledávek.

Kupujeme pohledávky ať již přímo od prvních věřitelů, případně od bank či jakýchkoliv subjektů tyto pohledávky vlastnících.

Školíme směnky, jejich použití, uplatnění jakož i celou oblast pohledávek z hledisek ekonomických, právních i daňových včetně zajištění a kapitalizace.

Využíváme přístupu do centrálního registru exekutorské komory , tím lze u našich klientů optimalizovat rizika vstupu do obchodních vztahů se subjekty finančně nestabilními či ekonomicky slabými.

Monitorujeme veškeré subjekty zájmu sledováním případných podání na jejich osoby, hrozící úpadek, insolvenční podání, prohlášení úpadku, neplnění jejich splatných závazků v rejstřících peněžních ústavů a poskytovatelů finančních služeb.